Reklamační řád

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád byl zpracován podle § 2079 a násl. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího - Ladislav Škunda, gen. Píky 299/10B, 779 00  Olomouc, IČ: 02292939 - provozujícího internetové stránky www.KabelkyproVas.cz (dále jen„Prodávající“) a popisuje, jak postupovat při reklamaci zboží pořízeného od Prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. 

Reklamační řád se vztahuje pouze na zboží v nabídce eshopu KabelkyproVas, které bylo zakoupeno na eshopu KabelkyproVas, a které bylo řádně zákazníkem reklamováno. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je přikládána faktura nebo, při prodeji za hotové, Paragon, se specifikací výrobku, které slouží zároveň jako záruční list.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem a se záručními podmínkami prodávajícího.  

2. ZÁRUČNÍ DOBA

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona.

Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno dopravcem. Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol.

Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění. V případě zjištění vady zboží kupujícím před jeho použitím, reklamuje kupující zboží osobně v místě prodeje výrobku, příp. v místě objednávky, je-li zboží přepravováno. 

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Kupující reklamuje vadu zboží vždy písemně. 

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo Prodávajícího - Ladislav Škunda, KabelkyproVas, gen. Píky 299/10B, 779 00  Olomouc. Na této adrese Kupující může uplatnit reklamaci obvyklou poštovní cestou, případně jiným přepravcem. V případě uplatňování reklamace osobně je nutné se vždy na převzetí reklamovaného zboží domluvit napřed telefonicky na čísle: +420 705 007 081 nebo na e-mailu: info@kabelkyprovas.cz.

Reklamované zboží musí být vždy důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození a musí obsahovat:

  • reklamované zboží včetně kompletního příslušenství
  • kopii nákupního dokladu, které prokazuje platnost záruky
  • ke zboží musí být přiložen kompletně vyplněný Reklamační formulář, který je zveřejněn na úvodní straně e-shopu v sekci Formuláře
  • v případě, že zboží již bylo reklamováno, doklad o předchozí reklamaci či reklamacích

 

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

  • mechanickým poškozením zboží
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
  • zacházením nebo zanedbáním péče o zboží
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami (kabelky prodávané na eshopu KabelkyproVas mají nosnost 1,5 kg pokud není v jejich popisu uvedeno jinak)
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

 

4. PROCES REKLAMACE

Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím - takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Při přijetí reklamace Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží od přepravce je Prodávající oprávněn účtovat při opakovaném zaslání náklady za znovuzaslání.

Při osobním výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 7.2.2016.

Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.