Obchodní podmínky

 

Provozovatel internetového obchodu www.KabelkyproVas.cz je:

Ing. Ladislav Škunda

gen. Píky 299/10B

779 00  Olomouc

IČ: 02292939

Plátce DPH

Bankovní spojení: 2700921897 / 2010 (Fio bank)

 

Provozovatel je držitelem Živnostenského oprávnění ze dne 4.11.2013, vydaného Magistrátem města Olomouce, Odbor živnostenský, 779 11  Olomouce, Hynaisova 10, pod sp. značkou S-SMOL/204941/2013/OZVIN.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetové obchodu KabelkyproVas (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. uživatelský účet

2.1.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. uzavření kupní smlouvy

3.1.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě  automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9.

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. STORNO kupní smlouvy

4.1.

Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím předáním přepravci (Česká pošta, Zásilkovna a DPD) či před realizací osobního předání.

4.2.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • v případě objednávky na dobírku, objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd..),
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

 

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu to tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.

 

5. cena zboží

5.1.

Kupní cena zboží nabízena prodávajícím prostřednictvím www.KabelkyproVas.cz je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.

5. 2.

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit/snížit) ceny zboží uvedené na www.KabelkyproVas.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na www.KabelkyproVas.cz. Taková úprava ceny se nevztahuje na zboží již kupujícím objednané. V případě, že se na www.KabelkyproVas.cz objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. pokud jde o zboží běžně dostupné a všeobecně známé a jeho cena se liší od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0 CZK" nebo "1 CZK", Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

 

 

6. POŠTOVNÉ, BALNÉ A DOPRAVA

6.1.

Prodávající dopravu zajišťuje prostřednictvím kurýrní služby, kterou kupující specifikuje v objednávce (Česká pošta, Zásilkovna či DPD) přičemž si balné neúčtuje, pokud je zboží zabaleno standardním způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží při přepravě.

6.2.

Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží a poškození zásilky způsobené Českou poštou či kurýrními službami Zásilkovna a DPD.

6.3.

Druhy a ceny dopravy jsou také uvedeny na Úvodní straně www.KabelkyproVas.cz v sekci Doprava a platba.

6.4.

Doprava v rámci České republiky:

1. Osobní předání

- pouze v rámci Olomouce (po odeslání objednávky Vás budeme do 24 hodin telefonicky kontaktovat)

2. Česká pošta

- služba Balík na poštu (zpoplatněno částkou 80,- Kč)

- služba Balík do ruky (zpoplatněno částkou 90,- Kč)

- služba Balík Do Balíkovny (zpoplatněno částkou 55,- Kč)

3. Zásilkovna

- přes 3 000 výdejních míst po celé České republice (zpoplatněno částkou 65,- Kč)

- více na stránkách Zásilkovny

4. Kurýrní služba DPD

- doručení na jakoukokoliv adresu po celé ČR (zpoplatněno částkou 99,- Kč)

- více na stránkách DPD 

5. Výdejní místa DPD

- přes 2500 výdejních míst po celé ČR (zpoplatněno částkou 65,- Kč)

- více na stránkách DPD Výdejní místa

 

Při objednávce nad 1 500,- Kč je dopravné zdarma!

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1.

Druhy a ceny platebních možností jsou také uvedeny na Úvodní straně e-shopu www.KabelkyproVas.cz v sekci Doprava a platba.

7.2.

Platba v rámci dopravy po České republice:

 1. Dobírkou

- možno využít u přepravy realizované:

- Českou poštou (zpoplatněno částkou 38,- Kč)

- přepravní službou DPD či u výdejních míst DPD (zpoplatněno částkou 30,- Kč)

- prostřednictvím výdejních míst Zásilkovny (zpoplatněno částkou 20,- Kč)  

2. Bezhotovostním převodem

- úhrada předem na účet 2700921897/2010 s VS číslo objednávky

- možno využít u všech druhů dopravy

3. Online prostřednictvím platebního systému GoPay

- prostřednictvím služby Online platba kartou

prostřednictvím služby Online bankovního převodu

- prostřednictvím služby GoPay peněženka

prostřednictvím služby Google Pay

- prostřednictvím služby Apple Pay

4. Hotově při osobním předání

- pouze při osobním předání

 

8. DODACÍ PODMÍNKY

8.1.

Dodávky elektronicky objednaného zboží, které je skladem, budou expedované do 24 hodin od přijetí objednávky.

8.2.

Kupující je informován o zaslání zboží e-mailem. Status elektronické objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému. O statusu elektronické objednávky je Kupující také upozorněn emailem.

8.3.

Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty na adresu místa dodání uvedenou kupujícím v elektronické objednávce. Pokud kupující nebude přítomen v době dodání zásilky, bude zásilka uložena na pobočce České poště, kde si ji kupující osobně vyzvedne.

8.4.

V případě zvolení dopravy DPD je zboží dodáváno přepravcem na adresu určenou v objednávce kupujícím. Termín doručení je vždy upřesněn telefonicky od přepravce.

8.5.

V případě zvolení dopravy prostřednictvím výdejních míst DPD či Zásilkovny je kupující povinen si zásilku vyzvednout na stanovených výdejních místech.

8.6.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

8.7.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8.8.

Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepená ochrannou páskou. Dopravce je povinen při dodání poškozené zásilky kupujícímu po položkách na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce.

8.9.

Zboží dodává prodávající výlučně na území České republiky.

 

9. odstoupení od kupní smlouvy (BLÍŽŠÍ INFO ZDE)

9.1.

Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Odstoupením kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. V této lhůtě má Kupující nárok na vrácení nákupní ceny za zboží v plné výšce nebo na výměnu za jiné zboží z nabídky. K vrácení nákupní ceny včetně nákladů na přepravu od prodávajícího ke kupujícímu dojde nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Výše vrácených nákladů za přepravu odpovídá výši nejnižších možných nákladů za přepravu, které prodávající nabízí. Zboží, které kupující vrací, musí být nepoškozené, nesmí jevit známky nošení a používání. Pokud je zboží vráceno prostřednictvím přepravců (Česká pošta, Zásilkovna, PPL, DPD atd.), má kupující povinnost zabezpečit ochranu zboží při přepravě, nejlépe formou ochranných obalů a vycpávek dodaných s kabelkou, tak aby nedošlo při přepravě k poškození zboží.

9.2.

Pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Formulář Odstoupení od kupní smlouvy je uveřejněn na stránkách Formuláře.

9.3.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.4. 

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9.5.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.6.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9.7.

Za odstoupení od smlouvy se nepovažuje nevyzvednutí zásilky od přepravce (Česká pošta, Zásilkovna a DPD). V případě nevyzvednutí zásilky má prodávající nárok požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty, a to v případě e-shopu www.KabelkyproVas.cz, ve výši skutečných nákladů spojených s odesláním zásilky (náklady uhrazené přepravci) + paušální smluvní pokutu ve výši 100 Kč, která zahrnuje náklady za balné, fakturaci, odvoz zásilky přepravci a opětovné vyzvednutí zásilky od přepravce. Tento nárok vychází z ustanovení § 2048 - 2052 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. V případě neuhrazení těchto nákladů ze strany kupujícího může prodávající přistoupit k vymáhání dlužné částky dle platných zákonů České republiky.  

 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ZÁRUČNÍ DOBA, reklamace

10.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

- je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

- je dodána s ujednaným příslušenstvím, případně s pokyny k použití.

10.3.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

- je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

- věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

- je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu a případných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, 

- věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

10.4.

Ustanovení čl. 10.4. obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

10.5.

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

10.6.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

10.7.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

10.8.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

10.9.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

- prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 10.8 obchodních podmínek,

- se vada projeví opakovaně,

- je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

- je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

10.10.

Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 10.9 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

10.11.

Vadu lze vytknout pouze prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Ing. Ladislav Škunda, www.KabelkyproVas.cz, gen. Píky 299/10B, 779 00  Olomouc, telefonicky na čísle +420 705 007 081 či elektronickou poštou na adrese info@kabelkyprovas.cz.

10.12.

Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle (gen. Píky 299/10b, Olomouc - osobně pouze po předchozí domluvě). Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

10.13.

Zboží, které kupující reklamuje, musí být nepoškozené (mimo reklamovaných vad), kompletní a může jevit pouze známky běžného opotřebení. Kupující je povinen při vrácení zboží prostřednictvím přepravců zabezpečit ochranu zboží při přepravě, tak aby nedošlo při přepravě k poškození zboží. Riziko vzniku škody na zboží, který je předmětem reklamace, nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.

10.14.

V případě reklamace zboží je Kupující povinen vyplnit formulář Reklamace zboží, který je možno stáhnout z těchto stránek Formulář.

10.15.

Jestliže spolu s vyplněným Formulářem Reklamace zboží není přiložené zboží, které je předmětem reklamace, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že kupující nemá v úmyslu zboží reklamovat.

10.16.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

10.17.

Po marném uplynutí lhůty podle čl. 10.16. obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

10.18.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.19.

Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

10.20.

V případě neuznání reklamace je zboží zasláno zpět kupujícímu, a to stejnou formou, jak bylo zboží doručováno při objednávce, pokud není domluveno jinak. Součásti zásilky bude Reklamační formulář, ve kterém bude uvedeno, z jakých důvodů nebylo reklamaci vyhověno.

10.21.

V případě, že vada na zboží byla způsobená samotným kupujícím (mechanické poškození, přetížení, apod.), práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží

10.22.

Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

10.23. 

Proces reklamace se řídí dokumentem Reklamační řád, který je nedílnou součástí Obchodní podmínek. Ustanovení Reklamačního řádu mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

 

11. další práva a povinnosti smluvních stran

11.1.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

11.2.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.4.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.5.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.6.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.czPlatformu pro řešení sporů on-line nacházející se na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné  využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.7.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím své emailové adresy info@kabelkyprovas.cz. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

 

12. ochrana osobních údajů

Od 25. 5. 2018 jsou podmínky ochrany osobních údajů uloženy v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochranně osobních údajů) v samostatném dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů.

 

 

13. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

13.1.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13.2.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

14. Doručování

14.1.

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.

14.2.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

14.3.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

15. Závěrečná ustanovení

15.1.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.3.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.4.

Nedílnou součástí Obchodních podmínek je Reklamační řád

 

PŘÍLOHY:

1. Formulář Odstoupení od smlouvy: Odstoupení od smlouvy

2. Formulář Reklamace zboží: Reklamace zboží

 

V Olomouci dne 01.01.2023                                                                               Ing. Ladislav Škunda, v.r.